Las preguntas en euskara con perífrasis verbales

 

 

Curso online de euskara (índice)

 

 

32. Las preguntas en euskara con perífrasis verbales.

 

 

Hiztegia ::: Vocabulario
logela (logéla)
dormitorio
sardexka (sardéxka) tenedor
zikin (zíkin)
sucio
koilara (kollára) cuchara
okela (okéla) carne
plater (pláter)
plato
txori (txóri) pájaro ezpainzapi (ezpáynzápi) servilleta
egur (égur) madera, leña edalontzi (edalóntzi) vaso
ardo (árdo)
vino
bazkari (bazkári) comida
gatz sal azukre (azúkre) azúcar

 

 

 

Euskal Gramatika ::: Gramática Vasca

 

* Las preguntas que se realizan con formas verbales perifrásticas, es decir, con verbo auxiliar, no llevan la partícula BA- antepuesta al verbo:

Ogirik ekarri duzu? (ogírìk ekárri duzù?) = ¿Has traído pan?

Esnea eraman duzue? (esnéà eráman duzú-è?) = ¿Habéis llevado leche?

 

 

 

 

 

 

Ariketak ::: Ejercicios

 

01. Mikel, zer ekarri duzu eskuan? Ogi zati bat ekarri dut (Míkèl, zer ekárri duzù eskú-àn? Ogí zatí bàt ekárri dùt)

02. Arantzak okelarik eramaten du? Ez, Arantzak ez du okelarik eramaten, gatza baino (Arántzàk okélarìk erámaten dù? Ez, Arántzàk éztù okélarìk erámatèn, gátzà bañò)

03. Zenbat logela edukiko ditugu? Bi logela edukiko ditugu (Zémbat logélà edúkikò ditúgù? Bi logéla edúkikò ditúgù)

04. Nahiak eta Arantzak ardo gozoa hartu dute? Bai, haiek ardo gozoa hartu dute (Náy-àk éta Arántzàk ardó gozóà artú dutè? Bay, áy-èk ardó gozóà artú dutè)

05. Ardo gozoa etxetik ekarri dugu (Ardó gozóà etxétìk ekárri dugù)

06. Zuk ogi biguna mendira eraman duzu (Zuk ogí bigúnà mendírà eráman duzù)

07. Zaldi hau ederra da (Zaldí àw edérrà dà)

08. Mikel, itsasoa ikusi duzu? Bai, nik itsaso urdina ikusi dut (Míkèl, itxásoà ikúsi duzù? Bay, nik itxáso urdíñà ikúsi dùt)

09. Gaur bidean egur batzuk hartu ditugu eta etxera eraman ditugu (Gawr bidéàn egúr batzùk artú ditúgù éta etxérà eráman ditúgù)

10. Zuek mahaian edalontzi garbiak ipintzen dituzue (Zú-èk maáy-àn edálontzí garbí-àk ipíntzen ditúzu-è)

11. Zer ikusi duzu? Txori beltz bat (Zer ikúsi duzù? Txorí beltz bàt)

12. Han zaldi bat ikusten dugu (An zaldí bàt ikústen dugù)

13. Zuek mahaira gatza eramango duzue (Zú-èk maáyrà gátzà erámangò duzú-è)

14. Handik txori polit bat ekarriko dute (Ándìk txorí polít bàt ekárrikò dutè)

15. Nork egin du hori? Zuk egin duzu! Ez, nik ez dut egin (Nork egín dù orì? Zuk egín duzù! Ez, nik éztùt egìn)

16. Mutil batzuk egin dute (Mutíl batzùk egín dutè)

17. Haiek egin dute (Áy-èk egín dutè)

18. Gaur egin dute (Gawr egín dutè)

19. Zure etxean logela zikin bat ikusi dut (Zúrè etxéàn logéla zikín bàt ikúsi dùt)

20. Sardexka zikin bat ekarri duzue! (Sardéxka zikín bàt ekárri duzú-è!)

21. Mahaian platerik ipini duzu? Ez, mahaian platerik ez dut ipini, baina hiru ezpainzapi, bost koilara eta azukrea ere ipini ditut (Maáy-àn platérìk ipíni duzù? Ez, maáy-àn platérìk éztùt ipiñì, báñà íru ezpáynzápi, bost koillára éta azúkreà erè ipíñi ditùt)

22. Gure etxean egur asko edukitzen dugu (Gúrè etxéàn egúr askò edúkitzen dugù)

23. Ipini duzu platerik mahai horretan? Bai, lau plater eta koilarak, eta edalontziak ere bai (Ipíñi duzù platérìk maáy horrétàn? Bay, law pláter éta kolláràk, éta edálontzi-àk eré bày)

24. Zenbat koilara daude mahaian? Zazpi koilara daude (Zembat koillárà dawdè maáy-àn? Zázpi koillára dawdè)

25. Gaur bazkarian ez dugu okelarik egin (Gawr bazkári-àn eztúgù okélarìk egìn)

 

 

 

 

 

 

Ariketen itzulpena ::: Traducción de los ejercicios

 

01. Mikel, ¿qué has traído en la mano? He traído un trozo de pan.

02. ¿Arantza lleva carne? No, Arantza no lleva carne, sino sal.

03. ¿Cuántos dormitorios tendremos? Tendremos dos dormitorios

04. ¿Nahia y Arantza han cogido el vino dulce? Sí, ellas han cogido el vino dulce.

05. Hemos traído vino dulce de casa.

06. Tú has llevado pan tierno al monte

07. Este caballo es bello (bonito)

08. Mikel, ¿has visto el mar? Sí, he visto el mar azul.

09. Hoy en el camino hemos cogido unas maderas (algo de leña) y las hemos llevado a casa

10. Vosotros en la mesa ponéis vasos limpios.

11. ¿Qué has visto? Un pájaro negro.

12. Allí vemos un caballo.

13. Vosotros llevaréis sal a la mesa.

14. Traerán un pájaro bonito de allí

15. ¿Quién ha hecho eso? ¡Lo has hecho tú! No, yo no lo he hecho.

16. Lo han hecho unos chicos.

17. Ellos lo han hecho

18. Hoy lo han hecho

19. En tu casa he visto un dormitorio sucio.

20. ¡Habéis traído un tenedor sucio!

21. ¿Has puesto plato (platos) en la mesa? No, no he puesto plato (platos) en la mesa, pero he puesto tres servilletas, cinco cucharas y también azúcar.

22. En nuestra casa tenemos mucha leña

23. ¿Has puesto plato (platos) en esa mesa? Sí, cuatro platos y cucharas, y vasos también.

24. ¿Cuántas cuchara (cucharas) hay en la mesa? Hay siete cucharas.

25. Hoy en la comida no hemos hecho carne.

 

 

 

 

¡Comparte esta lección!