Las declinaciones del verbo en euskara: -T(Z)EAN

 

 

Curso online de euskara (índice)

 

 

51. Las declinaciones del verbo en euskara: -T(Z)EAN.

 

 

Hiztegia ::: Vocabulario
bila (bílla)
en busca de erabaki (erábakì) decidir
bikain (bikáyn)
excelente
batez ere (batéz erè) sobre todo
egarri (egárri) sed orduan (ordúan) entonces
edari (edári) bebida ondoren (ondóren) después
nahiago izan (nayágo izán) preferir iturri (itúrri) fuente
zegoen (zegóen) estaba gabe (gábe) sin

 

 

 

Euskal Gramatika ::: Gramática Vasca

 

* El sufijo -T(Z)EAN añadido al infinitivo equivale al castellano "al":

Sartu (entrar) > Sartzean (Sártzeàn) = Al entrar

Irten (salir) > Irtetean (Irtéteàn) = Al salir

Jan (comer) > Jatean (Játeàn) = Al comer

 

 

 

 

 

 

 

Ariketak ::: Ejercicios

 

01. Zer nahi duzu jan? Nik ez dut ezer hartuko, etxean asko jan dudalako (Zer nay duzù jàn? Nik éztùt ezér artúkò, etxéàn ásko jan dudálakò)

02. Nik edalontzi bat esne hartuko dut (Nik edálontzì bàt esnè artúkò dùt)

03. Bero ala hotza nahi duzu? Hotza hartuko dut; bero honekin egarri naiz (Béro álà ótzà nay duzù? Ótzà artúkò dùt; beró onékìn egárri nàyz)

04. Nik ez dut inoiz esnerik hartzen (Nik éztùt iñóyz esnérìk ártzèn)

05. Bai gozoa dela esne hau! Atzokoa baino gozoagoa (Bay gozóà délà esné àw! Atzókoà bañò gozóagoà)

06. Hemen esnea ugari da, eta horregatik merke dago (Emén esnéà ugári dà, éta orrégatìk merké dagò)

07. Nik esnea bakarrik goizetan hartzen dut; arratsaldean inoiz ere ez (Nik esnéà bakárrìk goyzétàn ártzen dùt; arrátsaldeàn iñóyz eré èz)

08. Inoiz sagardorik edan duzu? Bai, askotan edaten dut (Iñóyz sagárdorìk edán duzù? Bay, askótàn edáten dùt)

09. Nik ez dut orain arte sagardorik edan (Nik éztùt oráyn artè sagárdorìk edàn)

10. Iturriko ur hau edateko ona da? Bai, hemengo iturrietako ur guztiak edateko onak dira (Itúrrikò ur àw edátekò ónà dà? Bay, eméngò itúrri-etakò ur guztí-àk edátekò ónàk dirà)

11. Afrikako toki batzuetan ez daukate urik edateko (Afríkakò tokí batzú-etàn eztáwkatè úrìk edátekò)

12. Itsasoan ur asko dago, baina ez da ona edateko, gazia delako (Itxásoàn ur askò dagò, báñà éztà ónà edátekò, gazí-à delákò)

13. Nire osabak nahiago du sagardoa ardoa baino (Nírè osábàk náy-agò dù sagárdoà ardóà bañò)

14. Askok diote, ardoa dela edaririk hoberena (Áskòk di-otè, ardóà délà edárirìk obérenà)

15. Egarri ginen eta iturri batera joan ginen ura edatera (Egárri giñèn éta itúrri batérà joán giñèn úrà edáterà)

16. Luken iturrira joan da, ur bila (Lúken itúrrirà joán dà, ur billà)

17. Gehiegi jan-edatea ez da ona (Géy-egì ján-edáteà éztà ónà)

18. Hiri guztian kalerik kale ibili ginen ogi bila, baina ez zegoen inon ogirik (Irí guztí-àn kalérìk kalè ibíli giñèn ogí billà, báñà etzégoèn iñún ogírìk)

19. Bazkaria egiteko, ogi gabe geratu ginen (Bazkári-à egítekò, ogí gabè gerátu giñèn)

20. Orduan, etxera joatea erabaki genuen (Ordú-àn, etxérà joáteà erábakì genú-èn)

21. Berandu heldu ginen etxera, ia lauretan (Berándu eldú giñèn etxérà, í-a láwretàn)

22. Baina bazkari bikaina egin genuen (Báñà bazkári bikáñà egín genú-èn)

23. Ondoren, lehengusuekin irten ginen (Ondórèn, lengúsu-ekìn irtén giñèn)

 

 

 

 

 

 

 

Ariketen itzulpena ::: Traducción de los ejercicios

 

01. ¿Qué quieres comer? Yo no cogeré (tomaré) nada, porque he comido mucho en casa.

02. Yo cogeré (tomaré) un vaso (de) leche.

03. ¿Lo quieres caliente o frío? Lo tomaré frío; con este calor soy (tengo) sed.

04. Yo no tomo nunca leche.

05. ¡Sí esta leche que es dulce! (construcción para decir: ¡Que leche más dulce!) Más dulce que la de ayer.

06. Aquí abunda la leche, y por eso está barata.

07. Yo solo tomo la leche en (por) las mañanas; en (por) las tardes nunca.

08. ¿Has tomado alguna vez sidra? Sí, la he bebido muchas veces.

09. Yo hasta ahora no he bebido sidra.

10. El agua de esta fuente es buena para beber? Sí, todas las aguas de las fuentes de aquí son buenas para beber.

11. En algunos lugares de África no tienen agua para beber.

12. En el mar hay mucha agua, pero no es buena para beber, porque es salada.

13. Mi tío prefiere la sidra que el vino.

14. Muchos lo dicen, que el vino es la mejor bebida.

15. Éramos (Teníamos) sed y fuimos a una fuente a beber agua.

16. Luken ha ido a la fuente, en busca de agua.

17. Comer y beber demasiado no es bueno.

En expresiones como "comer y beber" (jan-edan), "señoras y señores" (jaun-andreak) o "hijos" (seme-alabak), la y (eta) se elide y se coloca un guión entre ambas palabras.

18. Anduvimos de calle en calle en toda la ciudad en busca de pan, pero no había pan en ningún sitio.

Para decir "de algo en algo" se utiliza el partitivo y después la palabra repetida: "mendirik mendi" (de monte en monte), herririk herri (de pueblo en pueblo), etxerik etxe (de casa en casa)...

19. Para hacer la comida (comer), nos quedamos sin pan.

20. Entonces, decidí ir a casa.

21. Llegamos tarde a casa, casi a las cuatro.

Los números tres (hiru) y cuatro (lau) al añadirles la desinencia se convierten en hirur y laur, ya que antiguamente se decían así, por eso diremos hiruretan (a las tres) en vez de hiruetan o lauretan (a las cuatro) en vez de lauetan

22. Pero hicimos una excelente comida (comimos excelentemente).

23. Después, salimos con los primos.

 

 

 

 

 

¡Comparte esta lección!