Practicando con el presente y el pasado de NOR-NORI-NORK ( I )

 

 

Curso online de euskara (índice)

 

 

54. Practicando con el presente y el pasado de NOR-NORI-NORK ( I ).

 

 

Hiztegia ::: Vocabulario
bota (bóta)
echar su fuego
erakutsi (erákutsì)
mostrar, enseñar
ohe (óe) cama
igarri (igárri) adivinar lur tierra, suelo
seaska (seáska) cuna zuzen (zúzen) recto

 

 

 

 

 

 

Ariketak ::: Ejercicios

 

01. Joan den hilabetean eskutitz luze bat bidali zidan (Joán dèn illábeteàn eskútìtz luzé bàt bidáli zidàn)

02. Nahiak atzo bere alabaren seaska erakutsi zidan (Náy-àk atzó bérè alábarèn seáskà erákutsí zídàn)

03. Zuen ohe zaharra hirira bidali zidaten eta nik sutara bota nuen (Zú-èn oé zaárrà irírà bidáli zidátèn éta nik sútarà botá nu-èn)

04. Jaun batek 10 zentimo bota zizkidan oinetara (Jawn batèk ámar zéntimò botá zizkídan oñétarà)

05. Aitak euro bat eman zidan (Áytàk éwro bàt emán zídàn)

06. Lagun maite batek, Afrikan egon zenean, ezpata polit hau bidali zidan (Lagún mayté batèk, Afríkàn egón zenéàn, ezpáta polít àw bidáli zídàn)

07. Arin igarri zidaten ez zela egia (Árin igárri zidátèn etzélà egí-à)

08. Beren baserritik hirira joateko bide zuzen-zuzen bat erakutsi zidaten (Bérèn basérritìk irírà joátekò bidé zuzén-zuzén bàt erákutsì zidátèn)

09. Zergatik bota zidan liburua lurrera? (Zergátìk botá zidàn libúru-à lurrérà?)

10. Nola igarri zuen zure etxean egon nintzela (Nóla igárri zu-èn zúrè etxéàn egón nintzélà)

11. Ikastolara bazkaria ekartzen zidaten (Ikástolarà bazkári-à ekártzen zidátèn)

12. Ama, zuk erakutsi zenidan abesti hori, ni txiki-txikia nintzenean (Ámà, zuk erákutsì zenídan abésti orì, ni txikí-txikí nintzéneàn)

 

 

 

 

 

 

Ariketen itzulpena ::: Traducción de los ejercicios

 

01. El mes pasado me envió una carta larga.

02. Nahia ayer me enseñó la cuna de su hija.

03. Me enviaron vuestra cama vieja a la ciudad y yo la eché al fuego.

04. Un señor me echó diez centimos a los pies.

05. El padre me dio un euro.

06. Un amigo querido (gran amigo), cuando estuvo en África, me envió esta bonita espada.

07. Me adivinaron rápido que no era verdad.

08. Me enseñaron un camino muy recto desde su caserío para ir a la ciudad.

09. ¿Por qué me echó el libro al suelo?

10. ¿Cómo adivinó que estuve en tu casa?

11. Me traían la comida a la escuela.

12. Madre, tú me enseñaste esa canción, cuando yo era muy pequeño.

 

 

 

 

 

¡Comparte esta lección!